بانک مقالات بدون دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۳

بررسی اثردما و زمان انبارداری پیاز روی رشد رویشی و زایشی گل مریم

 

•   (Polianthes tuberose L) یاﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺎرﻳﻠﻴﺪاﺳﻪ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎري- زﻳﻨﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﻞﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي و ﻧﻴﻤﻪﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﻠﭽﻪﻫﺎي زﻳﺒﺎ و ﺧﻮش ﻋﻄﺮ آن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﻧﺲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻄﺮﺳﺎزي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 

باغ شیشه‌ای
و بوی باغچه را ، باد، روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد. و مثل بادبزن ، ذهن ، سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را ......
دیدگاه های شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید