بانک مقالات بدون دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۳

بررسی اثردما و زمان انبارداری پیاز روی رشد رویشی و زایشی گل مریم

 

•   (Polianthes tuberose L) یاﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺎرﻳﻠﻴﺪاﺳﻪ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری- زﻳﻨﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﻞﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی و ﻧﻴﻤﻪﮔﺮﻣﺴﻴﺮی ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﻠﭽﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﺧﻮش ﻋﻄﺮ آن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﻧﺲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻄﺮﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد.

باغ شیشه‌ای
و بوی باغچه را ، باد، روی فرش فراغت نثار حاشیه صاف زندگی می کرد. و مثل بادبزن ، ذهن ، سطح روشن گل را گرفته بود به دست و باد می زد خود را ......
دیدگاه های شما

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای

برای عضویت دركانال تلگرامی باغ شیشه ای کلیک کنید