بانک مقالات بدون دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه ای در تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۳

بررسی اثردما و زمان انبارداری پیاز روی رشد رویشی و زایشی گل مریم

میزان درجه سختی این گیاه
سختی نگهداری این بوته زیاداست
سختی نگهداری این بوته کم است

 

•   (Polianthes tuberose L) یاﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺎرﻳﻠﻴﺪاﺳﻪ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری- زﻳﻨﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﻞﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی و ﻧﻴﻤﻪﮔﺮﻣﺴﻴﺮی ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﻠﭽﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﺧﻮش ﻋﻄﺮ آن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﻧﺲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻄﺮﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 

admin
من به آغاز زمین نزدیکم. نبض گل‌ها را می‌گیرم. آشنا هستم با، سرنوشت تر آب ، عادت سبز درخت.......
دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

محصولات فروشگاه

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای