بانک مقالات بدون دیدگاه
نگارنده: باغ شیشه‌ای در تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۳

بررسی اثردما و زمان انبارداری پیاز روی رشد رویشی و زایشی گل مریم

میزان درجه سختی این گیاه
نگهداری از این بوته آسان است
نگهداری از این بوته سخت است

 

•   (Polianthes tuberose L) یاﮔﻞ ﻣﺮﻳﻢ از ﺧﺎﻧﻮاده آﻣﺎرﻳﻠﻴﺪاﺳﻪ و ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻜﺰﻳﻚ اﺳﺖ. از ﻧﻈﺮ ﺗﺠﺎری- زﻳﻨﺘﻲ ﻳﻜﻲ از ﮔﻞﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎری از ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی و ﻧﻴﻤﻪﮔﺮﻣﺴﻴﺮی ﺟﻬﺎن ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد. ﮔﻠﭽﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﺧﻮش ﻋﻄﺮ آن در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ اﺳﺎﻧﺲ در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻋﻄﺮﺳﺎزی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺎری از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎز ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. 

باغ شیشه‌ای
چرا مردم نمیدانندکه لادن اتفاقی نیست؟ نمی دانند در چشمان دم جنبانک امروز برق آبهای شط دیروزاست ؟ چرا مردم نمی دانند که در گل های ناممکن هوا سرد است؟
دیدگاه های شما

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محصولات فروشگاه

تست یکتشت

تست یک

باغ شیشه ای - جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران - سایتی برای با کلاس ها

باغ شیشه ای