جامع ترین ژورنال گل و گیاه ایران


Slide background
Slide background

درختچه پنتاز ۰

معرفی گل پنج پر

+60     پِنتاس یا گل پنج پر در نزد گل پروران منزلت خاصی دارد،زیرا گل فراوان میدهد و دوره ی دراز گل دهی اش از به... ادامه ...